Sverre Nesvåg

Timing i behandling av rusmiddelavhengighet

Sverre Nesvåg
Sverre Nesvåg

Sverre Nesvåg er forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR). Han har hovedfag i antropologi fra 1983 og dr.philos-grad fra 2005, på en avhandling om alkoholkulturer i norsk arbeidsliv. Nesvåg har over 20 års erfaring som forsker og forskningsleder (IRIS og KORFOR). Han har også vært leder av et større behandlingssenter (Rogaland A-senter) og vært leder og deltaker i flere lokale og nasjonale utvalg og ekspertgrupper.

Hans forskning spenner vidt og har vært rettet mot tema som forbygging, tidlig identfikasjon og intervensjon, behandlingsorganisering, det sosiokulturelle perspektivet på rusmiddelbruk, misbruk og avhengighet, og integrasjonen mellom de biologiske, psykologiske og sosiokulturelle perspektivene på avhengighetsutvikling og endring. Nesvåg er ansett som en av de mest erfarne og innflytelsesrike rusforskerne i Norge.

Tittel Timing i behandling av rusmiddelavhengighet

Abstract Veien ut av en alvorlig rusmiddelavhengighet er preget av et mangfold av utfordringer, gjennom en langvarig endringsprosess med høy risiko for tilbakefall tidlig i forløpet og en sårbarhet for tilbakefall gjennom hele livet. Det er den rusmiddelavhengige selv som bidrar med den viktigste innsatsen i denne endringsprosessen. Behovet for ekstern behandling og støtte vil variere gjennom hele forløpet. En avgjørende forutsetning for at hjelpen skal være til nytte, er at det er den rette hjelpen som ytes, på det rette tidspunktet i den enkeltes endringsforløp. Timing er derfor en viktig fellesfaktor i all effektiv behandling av rusmiddelavhengighet.

< Tilbake til programmet