Aleksander Hagen Erga porttrett

Aleksander Hagen Erga

Psykolog og PhD

Impulse Control Disorders in Parkinson’s Disease

Abstract

Parkinsons sykdom er en utbredt nevrodegenerativ sykdom, som oppstår hos omtrent 1 % av befolkningen over 60 år. Parkinsons kjennetegnes av motoriske vansker, som ofte ledsages av en rekke nevropsykiatriske og ikke-motoriske symptomer. Impulskontrollforstyrrelser inkluderer en rekke atferdsmessige forstyrrelser som ofte oppstår ved Parkinson sykdom, men som er lite beskrevet i tidligere forskningslitteratur. Målet med avhandlingen var å undersøke utbredelsen, risikofaktorer, genetisk predisposisjon og utviklingen av impulskontrollforstyrrelser hos pasienter med Parkinsons sykdom.
Avhandlingen bygger på data fra den norske ParkVest studien, en prospektiv, populasjonsbasert, multisenter studie av nydiagnostiserte pasienter med Parkinsons sykdom. I denne studien ble 212 pasienter og en kjønn og alders-matchet kontrollgruppe fulgt over flere år. Evaluering av impulskontrollforstyrrelser ble introdusert 5 år etter diagnosen ble satt. Assosierte faktorer og risikofaktorer ble undersøkt med tverrsnitt og longitudinelle analyser. Assosierte genetiske polymorfismer ble undersøkt med bruk av data fra hel-exom sekvensiering.

Ved 5 års undersøkelsen, hadde pasienter 3 ganger økt odds for en impulskontrollforstyrrelse sammenlignet med den kontrollgruppen. Pasienter som brukte dopamin agonister, men ikke andre dopaminerge medisiner, hadde høyest odds for å ha en impulskontrollforstyrrelse. Pasienter med disse vanskene hadde mer depressive symptomer, men viser ingen tegn til forverring av kognitiv fungering eller økt hyppighet av psykotiske symptomer. Over tid øker forekomsten av impulskontrollforstyrrelser, og blir rapportert av 47 % av pasientene i løpet av en fire års periode. Impulskontrollforstyrrelser var assosiert med 11 polymorfismer over 9 ulike gener.

Samlet tyder avhandlingen på at impulskontrollforstyrrelser er utbredt blant pasienter med Parkinsons sykdom, og at disse er assosiert med bruk av dopamin agonister, depressive symptomer og ung alder. Impulskontrollforstyrrelser er assosiert med genetisk variasjon i nevrotransmittor systemer som også er assosiert med avhengighet i den generelle befolkningen. Resultatene fra avhandlingen understreker viktigheten kartlegging av disse vanskene gjennom hele forløpet av Parkinsons sykdom, og støtter utviklingen av genetiske screening metoder for å identifisere pasienter med risiko.

Biografi

Aleksander Hagen Erga (34) er fra Stavanger. Han er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen. Han jobber ved Avdeling for rus og avhengighet, Stavanger Universitetssjukehus (SUS), og er post.doc. ved Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, SUS. Erga forsker på nevropsykiatriske vansker ved Parkinsons sykdom og nevropsykologiske aspekter av bedring av rusmisbruk (Stayer-studien).