Psykologspesialist og PhD student, Avdeling rus og avhengighet, Sykehuset i Vestfold

Alkoholbrukslidelse og førerkortvurderinger

Helsepersonell i Norge må vurdere om pasienter med alkoholbrukslidelse (AUD) oppfyller helsekravene til å inneha førerkort. Dette oppleves ofte som vanskelig da det mangler klare retningslinjer for å gjøre en reliabel og valid vurdering. Vurderingene kan forstyrre behandlingsforholdet, og pasienten kan i noen tilfeller avslutte behandlingen. Det er behov for å sikre bedre vurderingsmetoder for alkoholpasienter og førerkort. I dette foredraget presenteres en studie hvor det ble sett på om helsepersonells vurderinger av AUD-pasienters kjøreevne samsvarer når disse vurderingene sammenlignes med objektive mål på alvorlighetsgrad av alkoholforbruk og kognitive ferdigheter (reaksjonstid, oppmerksomhet og spatiale ferdigheter) som er sentrale for bilkjøring.

Oppsummert viste resultatene at de som ble vurdert som ikke egnet til å kjøre bil av helsepersonell, på flere mål ikke presterte forskjellig fra de som var vurdert som egnet til å kjøre bil. Resultatene gir grunn til å stille spørsmål ved kvaliteten på helsepersonells vurderinger, og det er behov for tydeligere kriterier for å vurdere kjøreevne hos AUD-pasienter når det ikke foreligger andre underliggende sykdommer eller tilstander. Klinikere bør ta i bruk strukturerte mål når de gjør vurderinger av om helsekravene er oppfylt for AUD-pasienter.